تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 12:30 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ | 19:15 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:58 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ | 17:19 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ | 10:29 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |تاريخ : جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ | 20:27 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ | 20:7 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
شبي در محفلي ذکر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ، اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري .تاريخ : شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ | 15:27 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ | 11:38 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |
تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ | 10:50 | نویسنده : حسینعلی غلامی نژادنیستانک |